ที่มา : กุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ. 2553, 5

 
 

    ในงานฉลองสิริราชสมบัติครั้งนั้น  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙  หมายกำหนดการ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  ณ  พลับพลาพิธี  และเสด็จออกมหาสมาคม  ณ สีห
บัญชร  พระที่นั่งอนันตสมาคม
    ในวันที่  ๙  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  นั้นปรากฏว่าทีเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้น
หลายประการ  นับได้ว่าเป็น  มหัศจรรย์  แห่งพระบรมเดชานุภาพ  สมควรจารึกไว้เป็น
หน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

 
 

     มหัศจรรย์ประการแรก  คือ  มหัศจรรย์แห่งความจงรักภักดี  เนื่องด้วยมหาชนนับ
แสนคนทั้งจากกรุงเทพมหานคร  และต่างจังหวัด  ต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมา
ชุมนุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า  ตลอดจนปริมณฑลโดยรอบพระที่นั่งอนันตสมาคม และตลอด
ถนนราชดำเนินนอกและราชดำเนินใน  เนืองแน่นไม่มีที่เว้นว่าง  เห็นเป็นภาพผืนผ้าสีเหลือง
ยาวใหญ่สุดลูกหูลูกตา  ครั้นเมื่อ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงปรากฏพระองค์ 
ณ สีหบัญชรมุขเด็จพระที่นั่งอนันตสมาคมทุกคนได้เปล่งเสียงถวายพระพรกึกก้องสะท้าน
สะเทือนไปทั่วบริเวณ  ธงทิวทั้งธงชาติและธงสีเหลืองปลิวสะบัดโบกด้วยดวงใจนับแสน
ดวงที่เปี่ยมด้วยความรักและความภักดี  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ใบหน้าของหลายคนอาบไปด้วยน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มปีติยินดี ที่ได้เห็น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ให้แก่พสกนิกรของพระองค์จากสีหบัญชร
แม้คนที่อยู่ไกลแสนไกล  แต่ภาพของพระองค์ก็กระจ่างแจ้งชัดทั้งในดวงใจและดวงตา
ของพสกนิกรชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
     ภาพดังกล่าว  นับได้ว่า  เป็น  “มหัศจรรย์แห่งความจงรักภักดี”  อันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่
แน่นอนว่า  จะเห็นได้เฉพาะที่ผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น  และยากจะเห็นได้ในผืนแผ่นดิน
อื่นใดในโลก

 

 
           
    มหัศจรรย์แห่งความจงรักภักดี ประเทศต่าง ๆ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถเสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยือน 
   
 
มหัศจรรย์แห่งพระบรมเดชานุภาพ     
    มหัศจรรย์แห่งพระราชไมตรี  พระประมุขและพระราชวงศ์ผู้แทนพระองค์พระประมุข
ของประเทศต่าง ๆ  ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมา
ทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี