การเคารพบูชาใดๆ ต่างมีธรรมเนียมยึดถือกันมาแต่ครั้งโบราณแฝงไว้อยู่อย่างเสมอ ในประเทศไทย
นั้นธรรมเนียมการเคารพบูชาล้วนแล้วแต่มีความละเอียดอ่อนและความหมาย ไม่ว่าจะเป็นระดับของ
การไหว้ จำนวนครั้งในการกราบ จำนวนธูปที่ใช้จุด ฯลฯ

  
  เมื่อกล่าวถึงธรรมเนียมการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการของบุคคลทั่วไปนั้น โดยนัยยะแล้วอาจไม่มี
อะไรมากไปกว่าการจัดเตรียม ดอกไม้ ธูป เทียน หากแต่เมื่อกล่าวถึง “เครื่องนมัสการ” ของหลวงที่
ถือปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมอยู่แต่ครั้นต้นรัตนโกสินทร์  จะพบว่าความหมายและการจัดลำดับ
ความสำคัญของเครื่องนมัสการ มีมากกว่า ดอกไม้ ธูป เทียน หากแต่ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ
อันกอปรไปด้วยผู้จุดเครื่องนมัสการ  สิ่งที่จะจุดนมัสการ สถานที่ที่จะจุดเครื่องนมัสการ ฯลฯ
  
  
 
       
 
HOME         MAIN
       ชนิดของเครื่องนมัสการ                 เครื่ิองนมัสการในราชสำนัก             เครื่องนมัสการของหลวง