เครื่องนมัสการของหลวง  
 
 
 

ที่มา : วารสารไทย. 2551.29 (105) : 19

 
 

เครื่องนมัสการของหลวงมีดังนี้
๑. เครื่องนมัสการทองใหญ่
- ประกอบด้วยเชิงทองปักธูปไม้ระกำ ๕ เชิงทองปักเทียน ๕ พานทองคำสลักลายใส่
พุ่มข้าวตอก ๕ พาน พานทองคำสลักลายใส่พุ่มดอกไม้๕ตั้งบนโต๊ะเท้าคู้สลักลายปิดทอง
๒. เครื่องนมัสการพานทองสองชั้น
- ประกอบด้วยเชิงทองคำสลักลายปักธูปไม้ระกำ ๕ เชิงทองคำสลักลายปักเทียน
๕ พานทองสองชั้นทรงปากกระจับ(แว่นฟ้า) ๕ ใส่พุ่มข้าวตอก อีก ๕ ใส่พุ่มดอกไม้
ตั้งบนโต๊ะถมทองเท้าคู้
๓. เครื่องนมัสการทองคำลงยาราชาวดี
- ประกอบด้วยเชิงทองคำลงยาราชาวดี ๑๐ เชิง สำหรับปักธูป๕เทียน๕ พานทองคำ
ลงยาราชาวดี๑๐สำหรับใส่พุมข้าวตอก๕ พุ่มดอกไม้๕ ตั้งบนโต๊ะเท้าคู้บุพื้นและ
ขอบด้วยทองคำลงยาราชาวดีทั้งตัว
(ลงยาราชาวดีมีสีต่างๆอธิ แดง เขียว น้ำเงิน ขาว ฟ้า ชมพู โดยเฉพาะสีฟ้า
เรียกกันว่าสีมูลนกการะเวก ร.๑ทรงโปรดมาก)
๔. เครื่องนมัสการทองคำลงยารอง
- ประกอบด้วยเชิงทองคำสลักลายลงยาสีแดง ๑๐ เชิง สำหรับปักธูป๕เทียน
๕ พานทองคำลงยาสีแดง๑๐สำหรับใส่พุมข้าวตอก๕ พุ่มดอกไม้๕ ตั้งบนโต๊ะ
ถมทอง เท้าคู้ (การลงยาสำหรับเครื่องสำรับนี้ให้สีแดงเป็นหลัก)


 
 
 
 

ที่มา : วารสารไทย. 2551.29 (105) : 11

 
 

วีดิทัศน์ ... เครื่องนมัสการของหลวง
สารคดีเอกลักษณ์ไทย ตอน เครื่องบูชาอย่างไทย โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 
 
 
 

๕. เครื่องนมัสการทองทิศ
- ประกอบด้วยเชิงทองคำ๑๐เชิง สำหรับปักธูป ๕
เทียน๕ พานทองคำ๑๐สำหรับใส่พุมข้าวตอก๕ พุ่มดอกไม้๕ ตั้งบนโต๊ะสลัก
ลายมังกรปิดทองเท้าสิงห์ (บางทีก็มีใช้แบบเครื่องกะไหล่ทอง)
๖. เครื่องนมัสการทองทิศ(เครื่องแก้ว)
- ประกอบด้วยเชิงแก้ว๑๐ เชิง สำหรับปักธูป๕เทียน๕ พานแก้ว๑๐สำหรับ
ใส่พุมข้าวตอก๕ พุ่มดอกไม้๕ ตั้งบนตั้งบนโต๊ะสลักลายมังกรปิดทองเท้าสิงห์
(อดีตแบ่งได้อีก๒แบบ คือเปลี่ยนโต๊ะสลักลายมังกรปิดทอง เป็นโต๊ะปิดทอง
ประดับกระจก)

                                    Next

 
 
HOME           MAIN
     ชนิดของเครื่องนมัสการ          เครื่องนมัสการในราชสำนัก              เครื่องนมัสการของหลวง