เครื่องนมัสการ อาจแบ่งได้เป็น 12 ชนิดด้วยกัน
1. เครื่องนมัสการทองใหญ่
2. เครื่องนมัสการพานทองสองชั้น
3. เครื่องนมัสการทองลงยาราชาวดี
4. เครื่องนมัสการทองลงยารอง
5. เครื่องนมัสการทองทิศ
6. เครื่องนมัสการแก้ว
7. เครื่องนมัสการทองน้อย
8. เครื่องนมัสการกระบะถม
9. เครื่องนมัสการกระบะมุก
10. เครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง
11. เครื่องนมัสการบูชายิ่ง
12. เครื่องทรงธรรมสำรับใหญ่

 
 
 
   

                              ที่มา : วารสารไทย. 2551.29 (105) : 8

 
 
       
 เครื่องนมัสการทองน้อย ซึ่งเป็นเครื่องนมัสการสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ทรงจุด
ในการทรงธรรม (หากเป็นพระราชพิธีซึ่งเป็นงานเต็มยศจะจัดเครื่องทรงธรรมสำรับใหญ่
สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) หรือทรงใช้สักการะพระบรมศพ พระศพ พระบรม
อัฐิ พระอัฐิ และปูชนียสถานต่างๆ

 
   ที่มา :  เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในราชสำนัก  ตอน เครื่องนมัสการ     http://nasarawithdekp  
                 Next  
 
HOME             MAIN
     ชนิดของเครื่องนมัสการ             เครื่องนมัสการในราชสำนัก           เครื่องนมัสการของหลวง