สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
     กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

                สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ ทำให้ทรงทราบด้วย
พระเนตรพระกรรณว่าสาเหตุของการตัดไม้ทำลายป่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
และความยากจนของราษฎร  เป็นการดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอด  ทำให้ต้องรับจ้างตัดไม้
เผาถ่านเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว  เมื่อป่าหมดสภาพไป  นอกจากทำให้เกิดภาวะ
ฝนแล้ง  ปลูกพืชพรรณธัญญาหารไม่ได้ผลแล้ว  สัตว์ป่าที่เคยมีชุกชุมตามป่าเขา
ลำเนาไพรก็พลอยลดจำนวนลง  บางชนิดสุญพันธุ์ไปก็มี
      สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงห่วงใจในปัญหาที่ทรัพยากร
ธรรมชาติถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น ในขณะที่ทรงสร้างงานด้านศิลปาชีพ
 เพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎร  ก็ทรงสร้างงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปด้วย  ดังพระราชดำรัสที่ทรงเล่าพระราชทานแก่
คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ  ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาตุสิดาลัย  สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ความตอนหนึ่งว่า

“...เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า  ทำอย่างไรจะให้ชาวบ้าน
ไม่เห็นว่าป่าเป็นศัตรูกับเขา ชาวบ้านโดยมากมักจะได้รับลูกยุแล้วบุกเข้าไปตัดป่า ตำรวจจะไป
จับชาวบ้านซึ่งยากจนนี่ก็ลำบาก  จะทำให้ศัตรูของประเทศได้โอกาส  จะทำอย่างไรดี 
ในที่สุดท่านก็คิดออก  ท่านบอกว่าถ้าชาวบ้านปลูกป่าเสียเองดูแลป่าเสียเอง  เขาได้กินได้อยู่ 
มีความสุขความเจริญในป่า  เขาก็จะดูแลป่า  ถึงได้เกิดโครงการป่ารักน้ำขึ้น”

 
Home       Main

โครงการป่ารักน้ำ