สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
     กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
                สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
ที่บ้านห้วยหล่อดูก  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม 
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าอมก๋อย  ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ 
มีสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนหลายชนิดด้วยกัน  ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่มา
นานแล้ว มีความเป็นอยู่ยากไร้ จึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยว
ข้องทั้งฝ่ายทหาร  ตำรวจ  และพลเรือน  ร่วมกันรักษาสภาพป่าในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์
และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย  ให้กลับสู่สภาพเดิมประการสำคัญคือ  พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้อยู่อย่างมีความสุข  ให้ราษฎรได้มีส่วนฟื้นฟูและรักษาป่า
มิให้ผู้ใดมาทำลาย  พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า  “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่”

 
ที่มา : โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่ อ.อมก๋อย บ้านห้วยหล่อดูก จ.เชียงใหม่     http://ofs101.ldd.go.th/webofi/DPLOYAL/DP02/dp05402010206/dp05402010206.asp

บ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหวยไม้หก
   โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้เริ่มขึ้นที่บ้านห้วยไม้หก 
หมู่ที่  ๖  ตำบลม่อนจอง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการจัด
ลำดับจากการสำรวจของทางราชการ ว่าเป็นหมู่บ้านด้วยพัฒนาที่สุด มีพื้นที่  ๑.๒๕๐  ไร่ 
ราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง  จำนวน  ๔๖๐  คน  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหมู่บ้านนำร่อง 
ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าศิลปาชีพ 
ดำเนินการปลูกไม้ใช้สอยชุมชนในหมู่บ้าน  เช่น  ยูคาลิปตัส  สะเดา  เพกา  มะขาม 
ไม้สักและทำแนวกันไฟในหมู่บ้าน  ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ได้มีการสนับ
สนุนพันธุ์ไม้ผล  ไม้ยืนต้น  พืชผักสวนครัว  ปลูกในสวนหลังบ้านทุกครัวเรือน  และ
สนับสนุนพันธุ์ไก่  หมู  และวัว  สร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ให้ราษฎรใช้พันธุ์ไม้ปลูกเสริม
ในหมู่บ้าน  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 
ให้ตั้งธนาคารข้าว   เพื่อช่วยราษฎรที่ขาดแคลนข้าบริโภคในฤดูแล้ง

 

ที่มา : บ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหวยไม้หก  http://www.ourking.in.th/index.php/index/gallery/id/301   

 
    Next  
Home        Main

              โครงการป่ารักน้ำ

     โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่