สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
     กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

โครงการป่ารักน้ำ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถรับสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  ไปจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่บ้านถ้ำติ้ว  อำเภอส่องดาว 
จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  และเงิน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวนหนึ่ง  ตั้งเป็นกองทุนอาชีพสำหรับโครงการ
ป่ารักน้ำ  ทรงมอบหมายให้ท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์  ราชเลขานุการ
ในพระองค์  และพลเอก  ณพล  บุญทับ  (ขณะเป็นพันเอกเรวัต  บุญทับ 
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๓)  จัดเตรียมพื้นที่จำนวน  ๑  ไร่  เพื่อทรงปลูกป่า
เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ทำพิธีบวงสรวงประกาศ
อัญเชิญเทพารักษ์  เจ้าป่ามาสถิตอยู่  ณ ป่าที่จะปลูกขึ้นนี้  เพื่อรวมน้ำใจชาวบ้านและ
สร้างความศักดิ์สิทธิ์แก่โครงการ

  
ที่มา : โครงการป่ารักน้ำ    https://www.google.co.th/search?q=โครงการป่ารักน้ำ&newwindow=1&tbm=isch&imgil

 “...ไปและซื้อที่ดินจากชาวบ้าน  ตั้งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  ติดต่อเชื่อมโยงกับหมู่บ้านใหญ่
และให้ราษฎรที่หมู่บ้านใหญ่เป็นผู้ตัดสินเองว่าคนยากจนในหมู่บ้านของเขาคนใดบ้าง
ที่สมควรได้รับการสนับสนุนให้มาอยู่ในหมู่บ้านป่ารักน้ำ  โดยมีสมาชิกฝ่ายชาย 
หัวหน้าครอบครัวมีอาชีพปลูกป่าไม้  เพาะกล้าไม้ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นตนไม้โตเร็วทั้งนั้น
จุดมุ่งหมายแรก  คือมุ่งให้รากของต้นไม้นั้นรักษาความชุ่มชื้นในแผ่นดิน  จุดที่สอง
 คือต้องการให้ชาวบ้านมีไม้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการหุงหาอาหาร  นับว่าเป็นการ
ช่วยตัวเองโดยไม่ต้องไปซื้อหามาจากข้างนอก  จุดที่สาม  ในเมื่อตันไม้อายุได้ ๓ ขวบ
ขึ้นไป  สามารถใช้ไม้นั้นซ่อมแซมหรือปลูกเพิ่มเติมที่อยู่อาศัยได้  นอกจากปลูกป่า
และเพาะกล้าต้นไม้แล้ว  ก็ยังสนับสนุนให้ผู้ขายเลี้ยงสัตว์  มีบ่อปลา  บ่อกุ้ง 
เป็นช่างไม้  ช่างปั้น  ในขณะที่ภรรยาเป็นสมาชิกทอผ้า  ตัดเย็บเสื้อผ้า  ทอผ้าห่ม 
ทอฝ้ายปนไหมพรม  ทำนวมสำหรับขายและสำหรับใช้ในหน้าหนาว”

 

 
    Next  
Home         Main

โครงการป่ารักน้ำ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่