ที่มา : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้.2542, 3909.

 
 

   โนราแขกเป็นการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้อย่างหนึ่ง นิยมเล่นแถบจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ตลอดถึงประเทศมาเลเซีย  ลักษณะของโนราแขกเป็นการแสดง ซึ่งมีการขับบทร้องโต้ตอบระหว่าง
พ่อโนรากับนางโนรา  ลำดับการแสดงเริ่มจากดนตรีโหมโรง การว่าบทเทศครู การแต่งตัวแล้วว่าบท
ร่ายแตระ การร้องโต้ตอบ หลังจากนั้นเป็นการแสดงเรื่องจากวรรณคดีไทยประเภทจักรๆวงศ์ๆ
ปัจจุบันโนราแขกมักแสดงในงานแก้บนและงานไหว้ครูโนรา       

 
     
   
         
         
   

    ที่มา :โนราแขกบาเจาะ การละเล่นพุทธ-มุสลิม  http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.

 
 
Home         Main
ความเป็นมา          องค์ประกอบของการแสดง        โอกาส/เวลาที่เล่น      บทบาทในสังคม         บทร้องทำบท(เพลง)