ที่มา : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้.2542, 3910.

 
                       บทบาทในสังคม  

     สิ่งที่ปรากฎอยู่ในการแสดงโนราแขกของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาสนั้น
จะมีเอกลักษณ์และรูปแบบการแสดงเป็นของตนเองโดยเฉพาะ โนราแขกปรับเปลี่ยน
การแสดงมาจากโนราของชาวไทยพุทธ และการแสดงมะโย่งของชาวไทยมุสลิม ซึ่งมีการ
รำร้อง และแสดงเป็นเรื่อง แสดงประกอบพิธีกรรมและแสดงเพื่อความบันเทิง ผู้แสดง
ที่สำคัญ คือ พ่อโนรา นางรำ และพราน จะนำเอกลักษณ์ของโนราและมะโย่งในเรื่อง
ของการร่ายรำการแต่งกาย และการขับร้อง – ดนตรี มาใช้แสดงร่วมกัน คือพ่อโนรา
แต่งกายแบบโนราขับร้องเจรจาเป็นภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น
นางรำชาวไทยมุสลิมแต่งกายแบบพื้นเมือง ขับร้องเจรจาจะเป็นภาษามลายูถิ่น
ร่ายรำแบบโนราและมะโย่ง พรานขับร้องเจรจาเป็นภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น
ผู้ชมชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจะดูโนราแขกร่วมกันด้วยความสนุกสนาน
และเข้าใจในศิลปะการแสดง
     โนราแขกมีบทบาทในสังคมภาคใต้ ๗ ประการ ดังนี้
๑. เป็นเครื่องนันทนาการของชาวบ้าน
๒. เป็นสื่อในการติดต่อกับวิญญาณสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติ
๓. เป็นสื่อมวลชนชาวบ้าน
๔. เป็นสิ่งสืบสานสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
๕. เป็นการพัฒนาคุณภาพประชากร
๖. เป็นการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ
 ๗. เป็นการรักษาความมั่นคงของชาติ

 

 
Home         Main
ความเป็นมา          องค์ประกอบของการแสดง        โอกาส/เวลาที่เล่น      บทบาทในสังคม         บทร้องทำบท(เพลง)