ฟังเพลงรำวงลอยกระทง
 
 
เนื้อเพลง รำวงลอยกระทง
 

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

 

Loykatong lyrics

 
November full moon shines, Loi Krathong, Loi Krathong,
and the water's high in the river and local klong,
Loi Loi Krathong, Loi Loi Krathong, Loi Krathong is here
and everybody's full of cheer,
We're together at the klong, We're together at the klong,
Each one with this krathong, As we push away we pray,
We can see a better day.
 

เอกสารอ้างอิง:

คณะกรรมการวฒนธรรมแห่งชาติ,สำนักงาน. 2529. ประเพณีไทย. กรุงเทพฯ: คุรุสภา

http://www.loikrathong.net/ (เข้าถึง 30 ส.ค. 2550)

 
                       MAIN                        HOME
เว็บไซต์
ร่วมกันลอยกระทง
กระทงทำนายรัก