อาหารนก

 

นกเขาชวาที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติมีอาหารกินตามใจชอบ
มากมายหลายชนิด และได้บินออกกำลังทำให้นกแข็งแรง
ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ดังนั้นเมื่อเรานำนกมาเพาะเลี้ยงในกรง
เราควรจะทราบถึงธรรมชาติการกินอาหาร ว่า มีอะไรบ้าง
เป็นอาหาร และอะไรบ้างเป็นยาก็ควรจะหา
อาหารให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติของนกที่อยู่ในป่า
ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้
           1. ข้าวเปลือกเมล็ดสั้น ล้างน้ำให้สะอาด
           2. ข้าฟ้าง ดำ/แดง
           3. ดอกหญ้าปากควาย
          

                    ที่มา : มัลลิกา คณานุรักษ์. 2527,ไม่ปรากฎเลขหน้า

           4. เมล็ดผักเซี่ยน ช่วยเป็นยาระบายอ่อนๆ 
           5. ลูกเซ่ง  ลูกเซ่งเป็นพืชตตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งขึ้นปนกับต้นข้าวในนา
           6. งาดำ งาดำนี้ควรให้กินแต่น้อย และนานๆครั้ง เพราะมีน้ำมันมากจะทำให้นกอ้วน
           7. ถั่วเขียว ถั่วเขียวมีโปรตีนสูงแต่ต้องป่นให้สเป็นชิ้นเล็กๆ เพราะทั้งเมล็ดนกจะกินไม่ได้  
              แต่ถ้าจะให้กินทั้ง เมล็ดต้องจับป้อน
          8. ทราย ทรายเป็นสิ่งที่นกกินเข้าไปเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร และบำรุงกระดูกถ้าเป็นทรายทะเล                       ก็ยิ่งดีเนื่องจากทรายทะเล มีเปลือกหอยป่นปนอยู่ มีสารแคลเซี่ยมเมื่อนกกินแล้วช่วยบำรุงกระดูก
           9. ดินดำ ปกติตามธรรมชาตินกจะกินดิน เนื่องจากในดินนั้นมีสารอาหาร และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย
           10. ข้าวไรน์ ให้กินาสเป็นบ้างบางครั้ง หากให้กินมากเกินไปจะทำให้นกร้องเสียงตก และ เสียงแหบ
           11. น้ำ น้ำควรเป็นน้ำสะอาด ถ้าน้ำไม่สะอาดแล้วจะทำให้นกเจ็บป่วยบ่อย


จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า อาหารที่จำเป็นสำหรับนก แยกออกเป็น 2 ประเภทคือ
               1. อาหารหลัก ให้นกกินเป็นประจำทุกวัน ได้แก่          
                   1.1 ข้าวเปลือกเมล็ดสั้น
                   1.2 น้ำสะอาด
                   1.3 ดินดำ
                   1.4 ทราย
               2. อาหารเสริม  ให้นกกินบ้างเป็นบางครั้ง จะมากหรือน้อย จะบ่อยหรือไม่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เลี้ยง และต้องดูด้วยว่าจะเป็นลูกนก หรือนกโต ได้แก่
                   2.1 ข้าวฟ่าง ดำ/แดง
                   2.2 ดอกหญ้า
                   2.3 เมล็ดผักเซี่ยน
                   2.4 ลูกเซ่ง
                   2.5 งาดำ
                   2.6 ถั่วเขียว
                   2.7 ข้าวไรน์
          อย่างไรก็ตามเรื่องอาหารของนกนั้น ผู้เลี้ยงต้องหมั่นสังเกตุ พิจารณา ว่าความเหมาะสม ความพอดี นั้นอยู่ตรงไหน การเลี้ยงนกไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว
 
 
PREVIOUS     NEXT