พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์แรกที่ให้ความสนใจและสร้างสรรค์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ซึ่งมีทั้งผลงานด้านลิขสิทธิ์  ได้แก่  เพลงพระราชนิพนธ์ภาพถ่าย 
และภาพวาดฝีพระหัตถ์  วรรณกรรมหนังสือแนวคิดทฤษฎีใหม่
 โครงการทฤษฎีใหม่  และประติมากรรมเหรียญพระมหาชนก 
ผลงานด้านเครื่องหมายการค้า  ได้แก่  เครื่องหมายสุวรรณชาด 
ทองแดงโกลเด้นเพลส  และเครื่องหมายธรรมชาติ  ส่วนผลงานด้านสิทธิบัตร
 ได้แก่  สิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ  (กังหันน้ำชัยพัฒนา)  ฝนหลวง
  และผลงานประดิษฐ์อีกหลายสิ่ง  ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

 
 
       
   ความหมาย            ความเป็นมา         
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับลิขสิทธิ์  (copyright)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเครื่องหมายการค้า (Trademark)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสิทธิบัตร  (Patent)

 
 
HOME           MAIN