๕.  มัททวะ  คือ  ความสุภาพอ่อนโอน  มีอัธยาศัยไมตรี  กล่าวคือ 
การทำตัวสุภาพ  นุ่มนวล  ไม่เย่อหยิ่ง  ถือตัว  หรือหยาบคายกับใคร 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่  ผู้น้อย  หรือเพื่อนในระดับเดียวกันการทำตัวเป็นผู้ที่มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน  จะทำให้ไปที่ไหนคนก็ต้อนรับ  เพราะอยู่ใกล้แล้ว
สบายใจ  ไม่ร้อนรุ่ม  หากเราหยาบคายก้าวร้าว  คนก็ถอยห่าง  ดังนั้น 
หลักธรรมข้อนี้  จึงเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่งให้แก่ตัวเราด้วย
  ๖.   ตปะ  คือ  ความเพียร  เป็นหลักธรรมที่สอนให้เราไม่ย่อท้อ 
แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความมุมานะ  ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ 
จนประสบความสำเร็จ  ซึ่งความพากเพียรนี้จะทำให้เราภาคภูมิใจ
เมื่องานสำเร็จ  และจะทำให้เรามีประสบการณ์เก่งกล้าขึ้น  นอกจากนี้
ยังสอนให้เราสู้ชีวิต  ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ 
  ๗.  อักโกธะ  คือ  ความไม่โกรธ  แม้ในหลาย ๆ  สถานการณ์จะทำได้ยาก
 แต่หากเราสามารถฝึกฝนไม่ให้เป็นคนโมโหง่าย  และพยายามระงับยับยั้ง
ความโกรธอยู่เสมอ  จะเป็นประโยชน์ต่อเราหลายอย่าง  เช่น  ทำให้เรา
สุขภาพจิตดี  หน้าตาผ่องใส  ข้อสำคัญ  ทำให้เรารักษามิตรไมตรีกับผู้อื่นไว้ได้ 
อันมีผลให้คนรักและเกรงใจ

NEXT

   
   
  
   
         
     
HOME              MAIN
ความหมาย
หลักราชธรรม ๑๐
สาระ