พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญวัยในต่างประเทศ  ทรงได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กในต่างประเทศ 
ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทรงศึกษาภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมันและภาษาละติน  นอกจากนั้น  ยังทรงโปรดงานช่างต่าง ๆ  และดนตรีเป็นงานอดิเรกมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์  เมื่อทรงเจริญวัยก็ได้ทรงศึกษาวิชาสาขาวิทยาศาสตร์...
       ในด้านภาษาไทย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษาภาษาไทยเมื่อทรงเจริญวัยแล้ว  เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่ง  สมเด็จพระอนุชาธิราชพระองค์   ได้ทรงศึกษาภาษาไทยบ้างเล็กน้อยจากพระอาจารย์ที่ไปถวายพระอักษรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                อานันทมหิดล  เมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเสด็จนิวัตพระนครครั้งสุดท้าย  พระองค์จึงได้ทรงศึกษาภาษาไทยอย่างจริงจัง
  เพราะทรงถือว่า  ภาษาไทยเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดของคนไทย 

  MAIN           HOME
พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทาน
แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงาน คณะบุคคล ในโอกาสต่างๆ
วันภาษาไทยแห่งชาต

พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ