ที่มา : ใต้ หรอย มีลุย. 2547,63    
          ลิเกฮูลู  หรือ  ดิเกฮูลู  ลำตัดมาลายู คือการขับบทกลอนเป็นทำนองเสนาะจากทางใต้  ซึ่งเป็นการแสดงประเภทศิลปะการร้องประกอบดนตรีและจังหวะปรบมือของคนพื้นเมืองในแถบจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้แก่  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  และในเขตประเทศมาเลเซียตอนเหนือ  เช่น กลันตัง  ไทรบุรี  ปาหัง  ตรังกานู  เป็นที่ได้รับความนิยมมากของชาวไทย ของชาวไทยมุสลิมมักจะใช้แสดงในงานมาแกปูโละ งานสุหนัด  งานฮารีรายอ 
 
MAIN
ความเป็นมา
 การแต่งกาย
   วิธีการเล่น    
โอกาสและเวลาที่เล่น คุณค่า สาระ