เพลงกล่อมเด็กบทเพลงแห่งความรัก
 
ฮา เฮอ เห้อ                    ฮือ ฮือ หือ
คือน้องเหอ                      คิดต้นยานัด
      หนทางไปวัด                   ทัดเดาะพุมเรียง
             สวดให้ดังดังหลวงพี่เหอ  น้องจะฟังเอาแต่เสียง
                  ทัดเดาะพุมเรียง               ฟังเสียงพี่ชายสวด...เหอ
        (เพลงต้นยานัด : เพลงกล่อมเด็กภาคใต้)
 เพลงกล่อมเด็ก เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ใช้ภาษาเป็นสื่อในการสืบทอดซึ่งแพร่หลายแทบทุกชาติ
  ทุกภาษาทั่วโลกทางยุโรป  เช่น อังกฤษเรียกเพลงกล่อมเด็กว่า Mother Gooseในอเมริกาเรียก Lullab
  และเพลงกล่อมเด็กเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและค่านิยมของคนในท้องถิ่นต่างๆ  
  คนทุกชาติทุกภาษาในโลกมีบทเพลงกล่อมเด็กด้วยกันทั้งนั้นสันนิษฐานว่าเพลงกล่อมเด็กมีวิวัฒนาการจากการ
  เล่านิทานให้เด็กฟังก่อนนอนดังนั้นเพลงกล่อมเด็กบางเพลงจึงมีลักษณะเนื้อร้องที่เป็นเรื่องเป็นราว เช่น   
  จันทรโครพ ไชยเชษฐ์ พระรถเสน เป็นต้นการที่ต้องมีเพลงกล่อมเด็กก็เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน หลับง่าย  
  และเกิดความอบอุ่นใจ 
<<อ้างอิง>>
HOME