ความสำคัญ
 
 เทศกาลไหว้พระจันทร ์เป็นเทศกาลดี เป็นเทศกาลที่มีความเกี่ยวข้องกับตำนาน เรื่องดวงจันทร์ของชาวจีนอย่างแนบแน่น
เช่นเรื่อง " ฉังเอ๋อเหินสู่ดวงจันทร์ " ถือว่าเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงมาก เป็นการไหว้
้ครั้งที่ 6 ของปี เรียกการไหว้ครั้งนี้ว่า "ตงชิวโจ่ย"ถือเป็นวันสารทวันหนึ่งของชาวจีน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ ในวันกลางฤดูใบไม้ร่วง ตรงกับ
วันที่ 15 เดือน 8 ของจีน เมื่อคำนวณตามจันทรคติ ิแบบจีนแต่จะตรงกับจันทรคติแบบไทย
คือเดือน 10 (ประมาณเดือนกันยายน) ชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองไทย จะทำพิธีเซ่นไหว้ทั้งพระจันทร์ และเจ้าแม่กวนอิม เทศกาลนี้เป็นอุบายในการปลดแอกชาติจีน ออกจากการปกครองของพวกมองโกล
เวลาเซ่นไหว
ฉางเอ๋อเหินสู่ดวงจันทร
HOME
 
ที่มา : จิตรา ก่อนันทเกียรติ. 2540,86