ซัมเปง
                ซัมเปงเป็นนาฎศิลป์แบบหนึ่งของชาวไทยมุสลิมทาง
           ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย  มีลีลาการเต้นคล้าย
          คลึงกับการเต้นรองเง็ง ใช้แสดงในโอกาสต้อนรับแขก
           สำคัญของท้องถิ่น  หรือเต้นโชว์เมื่อเวลามีงานรื่นเริง
           ในปัจจุบันนี้ การเต้นซัมเปงได้มีอิทธิพลทางวัฒนธรรม
            อื่นๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การใช้ไวโอลีน  และกีตาร์
            เข้ามาประกอบในการทำเสียงดนตรี  ลีลาท่าเต้นรำ             
            
ก็มีการประดิษฐ์ท่าใหม่ขึ้นมา

 
       ที่มา : รำซัมเป็ง http://www.pocnara.go.th/culture_nara/Art/preformance.htm
 

<<< Home >>>                                    MAIN                                                           <<< เอกสารอ้างอิง