สุชาดา  ศรีเพ็ญ.  (2555).  “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดพรรณไม้งาม”. วารสารไทย.  ฉบับที่ 121 ,33