อุทยานหลวงราชกฤกษ์.  2553.  กล้วยไม้แคทลียา ควีนสิริกิติ์ (Queen Sirikit Cattleya).  สืบค้นเมื่อวันที่26 เมษายน 2559  จาก http://www.royalparkrajapruek.org/main/group3_detail.php?id=45