อุทยานหลวงราชกฤกษ์.  2553.  ดอนญ่า ควีนสิริกิติ์ (Queen Sirikit Don’a).  สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 จาก http://www.royalparkrajapruek.org/main/group3_detail.php?id=45