เด็กดี.  2550.  กุหลาบควีนสิริกิติ์.  สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน  2559 จาก
            http://www.dek- d.com/board/view/918104/


อุทยานหลวงราชกฤกษ์. 2553 .กุหลาบ ควีนสิริกิติ์ (Queen Sirikit Rose). สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 จาก              http://www.royalparkrajapruek.org/main/group3_detail.php?id=45