สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้.  [ม.ป.ป.].   มหาพรหมราชินี.  สืบค้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 จาก http://www.forest.go.th/orip/index.php?option=com_content&view=article&id=430%3A2012-01-25-06-m-s&catid=68%3A2012-01-24-03-m-s&Itemid=484&lang=th