สรรพคุณ...สมุนไพร.  [ม.ป.ป.].  กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ กุหลาบมอญ .  สืบค้นเมื่อวันที่  26 เมษายน  2559 จาก http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_03_2.htm