สุชาดา  ศรีเพ็ญ.  (2555).  “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดพรรณไม้งาม”. วารสารไทย. ฉบับที่ 121 ,  36  36 ับที่ 121,  35