ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  (2010). สร้อยสุวรรณา.  สืบค้นเมื่อวันที่  26 เมษายน  2559 จาก http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=287