พระพุทธรัตนสถาน
 

ประวัติศาสตร์ศิลปะจิตรกรรมฝาผนัง
พระพุทธรัตนสถาน

 
ความต่างของศิลปกรรมในงานจิตรกรรมฝาผนังฯ
 
พระราชปรารภแก้ไขศิลปะจิตรกรรมฝาผนังฯ
 

พระราชดำริเกี่ยวกับการเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ๘ ช่อง

 

พระบรมราชวินิจฉัยและพระราชดำรัสในการแก้ไขภาพจิตรกรรม

 

การเขียนจิตรกรรมฝาผนัง  ๘  ช่อง
  ตามแนวพระราชดำริ

MAIN

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรา ทรงพระอัจฉริยภาพเป็นเลิศในศาสตร์และศิลป์ทุกสาขา
โดยเฉพาะศิลปกรรมประจำชาติ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ที่บรรพชนได้สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างไว้
พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงและรักษาให้เป็นมรดกมิให้สูญหาย เพื่อชาวไทยรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ
ดังพระราชดำริที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กรมศิลปากรเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ณ พระพุทธรัตนสถาน 
บริเวณพื้นที่ระหว่างช่องพระบัญชรจำนวน ๘ ช่อง  เป็นศิลปกรรมที่อนุรักษ์กรรมวิธีดั้งเดิม
สอดประสานกับวิวัฒนาการตามยุคสมัย  ทำให้สามารถกำหนดลักษณะศิลปกรรมตามแนวพระราชดำรินี้ได้ว่า
คือศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๙ เป็นการฟื้นฟูวิชาช่างที่ห่างเหินไประยะหนึ่งให้คงไว้ 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนสืบไป

   HOME