ที่มา : โกสินทร์ สุขุม. 2556, 23
 

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีตามแบบพุทธศาสนาในอินเดีย
และเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชชึ่งเป็นการรวมเอาความศรัทธา
และความบริสุทธิ์ใจของพุทธศาสนิกชน ของชาวนครศรีธรรมราช
และชาวจังหวัดใกล้เคียง โดยยึดเอาพระบรมธาตุเจดีย์ อันเป็นเสมือน
ตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจโดยการแห่ผ้าขึ้นห่มโอบ
รอบฐานเจดีย์พระบรมธาตุุสมัยก่อนเรียกว่า “แห่พระบฎขึ้นธาตุ” 
ถือว่าเป็นการบูชาที่ สนิทแนบกับพระพุทธองค์
 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสำเร็จในการดำรงชีวิต

ความสำคัญ
ความเป็นมา
ตำนานการแห่ผ้าขึ้นธาต      
ระยะเวลา
      พิธีกรรม
วิวัฒนาการ
    MAIN                         HOME