ประเพณีทิ้งกระจาด    เป็นความเชื่อของพุทธบริษัทจีนฝ่ายมหายาน        เป็นประเพณี ที่ถือปฏิบัติมาเนิ่นนาน ตั้งแต่สมัยพุทธกาลสองพันกว่าปีล่วงมาแล้ว   
     ในสมัยนั้นเล่ากันว่าพระอานนท์ เป็นเถระผู้เริ่มทำเป็นองค์แรก        โดยพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานนท์ทำการสะเดาะเคราะห์
   เพื่อให้รอดพ้นจากบ่วงกรรมให้พระอานนท์ทำพิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลแก่เปรต 
   และ    ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว
  
 
     
HOME
          MAIN                     ความหมาย              ความเป็นมา              พิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง              
สาระ