ประวัติความเป็นมา
 
ความสำคัญ
พิธีกรรม
ประเภทของการลากพระ
MAIN
ประเพณีลากพระทางภาคกลางเรียกประเพณีชักพระ”เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในเทศกาลออกพรรษา
 ภาคใต้นั้นมีแม่น้ำลำคลองมากและอยู่ใกล้ทะเล วิถีชีวิตของชาวบ้านจึงต้องเกี่ยวกับการใช้เรือ
เพื่อการคมนาคม เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาเผอิญมีเรื่องในพุทธประวัติมาเกี่ยวข้อง
จึงเป็นเหตุให้เกิดประเพณีลากพระขึ้นซึ่งมีทั้ง  ลากพระน้ำ  และลากพระบก