"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"

พระอนุศาส์นของสมเด็จพระบรมราชชนก

 

     วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี อันเป็น วันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย (ประสูติ 1 มกราคม พ.ศ. 2434 - ทิวงคต 24 กันยายน พ.ศ. 2472)
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2494 ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการ ให้วันที่ 24 กันยายน เป็น "วันมหิดล" ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ ไปทรงวางพวงมาลา ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จฯ พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร โดยได้เสด็จฯ ทรงเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2493

  พระราชประวัต  การศึกษา  พระนิพนธ์และพระราชกรณียกิจ แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม  วันมหิดลกับกองทัพเรือ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน
MAIN         HOME