ถึงแม้ว่าได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สรรพคุณในการรักษาโรคของยาหอม
   ยกตัวอย่าง เช่น  ยาหอมอินทจักร์สามารถเพิ่มความแรงการบีบตัวของหัวใจได้ 
   และยาหอมนวโกฐมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดของกระเพาะอาหาร  อีกทั้งยัง
   ไม่พบความเป็นพิษในยาหอมทั้ง  ๒  ชนิดกับสัตว์ทดลอง  เมื่อสรรพคุณของ
   ยาหอมสามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้  หากแต่ความสำคัญและปริมาณการ
   บริโภคยาหอมลดน้อยลง  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการผลิต 
   และการบริโภคยาหอมให้กลับมาอยู่ในกระแสความนิยมอีกครั้ง  และตลอดไป
   ก่อนที่จะเหลือเพียงความทรงจำเท่านั้น 
   
   
   
   
  ที่มา : หทัยรัตน์ มาประณีต. 2556,63,59
   
   
  เอกสารอ้างอิง
  • หทัยรัตน์ มาประณีต. 2556. ยาหอม : สารพัดเวชสรรพคุณ. วัฒนธรรม. 52(2) : 57-63.
   
          
HOME         MAIN            ความเป็นม
    
องค์ประกอบ                  สรรพคุณ                     อ้างอิง