45
 

 

        เพลงกล่อมเด็ก  เป็นเพลงร้องเพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน และนอนหลับไปด้วยความอบอุ่นใจ เนื้อเพลงมักแสดงความรักความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก หรือเป็นนิทาน นิยายเรื่องเล่าที่สนุกสนาน หรือเป็นทำนองสั่งสอน เพลงกล่อมเด็กบางเพลงยังสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ความคิด และความเชื่ออีกด้วย  (ประเทือง คล้ายสุบรรณ. 2522 :30)

 

 
:: งานเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::
 
45
s