กริช เป็นศาสตราวุธโบราณ
มีลักษณะเป็นมีดสั้น
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มหมู่ผู้คน
ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย
และห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้
้ ของไทย เป็นทั้งอาวุธ และ
วัตถุมงคล เริ่มมีใช้ในเกาะชวา
แล้วแพร่หลายไปทั่วหมู่เกาะ
อินโดนีเซียถือเป็นอาวุธประจำกาย
ที่สำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความเป็นชายชาตรี
ี ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ
ยศถาบรรดาศักดิ์ของผู้เป็นเจ้าของ
และตระกูล นิยมใช้กันแพร่หลาย
ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม
ในภาคใต้ของไทย
 

     
   HOME        MAIN      ความหมาย        ประวัต
     แหล่งกำเนิด                  รูปแบบ
วิถีและพลังวัฒนธรรม       จรรยาบรรณช่างกริช