โนราโกลน เป็นชื่อการละเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้
โดยเฉพาะในอำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง การละเล่นโนราโกลน
คล้ายกับโนราจริง เป็นการล้อเลียนโนราจริงไปในตัว
 การรำ การร้อง การแต่งกาย มีลักษณะหยาบๆ ไม่อ่อนหวาน
 นุ่มนวลเหมือนโนราจริง   หรือโนราแท้ เพียงแต่บอกให้รู้
พอเห็นเค้าโนรา จึงเรียกว่าโนราโกลน

     
     
     
                   
   
MAIN
ความเป็นมา
เครื่องดนตรี
เครื่องแต่งกาย                      ลักษณะการแสดง บทร้อง โนราโกลนท่าหิน    
   
HOME