วิธีการทอดจุลกฐิน    
  

ที่มา : นววรรณ  พันธุเมธา. 2551,26.

วิธีการทอดจุลกฐินในบางท้องถิ่น  เช่น  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เรียกว่า 
กฐินแล่น  เป็นภาษาท้องถิ่น  บางทีก็ออกเสียงเป็นล่น  แปลว่า  รีบด่วน  เป็นกฐินที่ต้อง
เร่งรีบทำให้เสร็จในวันนั้น  เจ้าภาพผู้ที่จะทอดกฐินเช่นนี้ได้ต้องมีคนและกำลังมาก 
เพราะต้องเริ่มตั้งแต่การทำผ้าที่นำไปทอดตั้งแต่ต้น  คือ  เริ่มตั้งแต่นำฝ้ายที่แก่และใช้ได้
แล้วแต่ยังอยู่ในฝักมีปริมาณพอที่จะทำเป็นผ้าจีวรได้  แล้วทำพิธีสมมติว่าฝ้ายจำนวนนั้น
ได้มีการหว่าน  แตกงอกออกต้น  เติบโต  ผลิดอก  ออกฝักแก่  สุก  แล้เก็บมาอิ้ว 
(เพื่อให้เมล็ดฝ้ายหลุดออกมาจนเหลือเพียงปุยฝ้ายสีขาว)  นำเมล็ดออกดีดเป็นผง 
ทำเป็นเส้นด้าย  เปียออกเป็นไจกรอออกเป็นเข็ด  ล้าฆ่าด้วยน้ำข้าว  ตากให้แห้ง 
ใส่กงปั่นเป็นเส้นหลอดใส่กระสวยเครือแล้วทอเป็นแผ่นผ้าตามขนาดที่ต้องการ  นำไป
ทอดเป็นผ้ากฐิน  เมื่อพระสงฆ์รับผ้านั้นแล้ว  มอบแก่ภิกษุผู้เป็นองค์ครองซึ่งพระองค์ครอง
จะจัดการต่อไปตามพระวินัย

 
                                                                   ที่มา : นววรรณ พันธุเมธา. 2551,24.
หลังจากนั้น  ผู้ทอดต้องช่วยกันทำต่อ  คือ  นำผ้านั้นมาขยำทุบ  ซักแล้วเอาไป
ตากให้แห้ง  แล้วนำมาตัดเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งแล้วเย็บ  ย้อม  ตากแห้ง  พับ  ทับรีด
เสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปถวายองค์ครองอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อให้ทำพินทุกัป  (การทำผ้าให้เกิด
ตำหนิ  ไม่ให้หลงติดในความสวยงาม)  อธิษฐาน  (การตั้งจิตอธิษฐานนำผ้ากฐินมาใช้
เป็นผ่าห่มทับซ้อน  ผ้านุ่งหรือผ้าสบง) 
                    Next
     Home      Main           ความหมาย              ความเป็นมา              ประเภท               วิธีการทอดจุลกฐิน                  อานิสงส์