มโนราห์ หรือโนรา เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้
ที่นิยมเล่นสืบทอดกันมายาวนานไม่น้อยกว่า 400 ปี
 หรือราวพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง
การรำและมีท่ารำที่อ่อนช้อย สวยงาม มีผู้ขับร้อง
 เป็นบทร้องกลอนสด โดยใช้ปฏิภาณไหวพริบ
 สรรหาคำมาให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไว
มีความหมายทั้งบทร้อง ท่ารำ และเครื่องแต่งกาย
บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง และบางโอกาสมีบางส่วน
แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรม

 
 
 
 
 
 
MAIN
 
HOME