ประเพณีการรำโนราโรงครู เป็นการละเล่นที่เก่าแก่ของภาคใต้ นอกจากแสดงเพื่อความบันเทิงแล้ว     ยังเป็นพิธีกรรมความเชื่อทางพุทธศาสนาระดับชาวบ้าน ซึ่งผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์     และความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา รวมไปถึงเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การเข้าทรง     เป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงคุณธรรมด้านคารวธรรม ที่มีความเคารพนับถือครูบาอาจารย์      กตัญญูรู้คุณ มีเมตตาธรรม ช่วยคลี่คลายปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ      และมีส่วนสำคัญในการสืบทอดและรักษามรดกวัฒนธรรมด้าศิลปะการเล่นโนราเอาไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

MAIN            HOME